Pongratchadapisek Open House “เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานในพิธีัเปิดงาน Open House  “เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ

พิธีมอบเกียรติบัตรให

Read more