รับโล่รางวัลการฟ้อนเล็บและรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศการประกวดฟ้อนเล็บ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางสาวนัฐติกาวัลย์ คำใย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานชมรมต้นกล้ารัชดา ปี 2560 รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี