วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก โดยมี นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมในกิจกรรม ซึ่งในงานมีนิทรรศการให้ความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละชั้นเรียน