การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม PONGRAT+ Model โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ PONGRAT+ Modelโรงเรียนปงรัชดาภิเษก โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก