ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

1.แผนการรับนักเรียน

ประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 1 30 1 30
ห้องเรียนปกติ 3 120 3 120
รวม 4 150 4 150

 

2.ปฏิทินการรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท กำหนดการ(วัน เดือน ปี)
รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ

 

5-16 ก.พ.

2561

คัดเลือก

(โควตา)

28 ก.พ.61 7 มี.ค.61 8 เม.ย.61
ห้องเรียนปกติ

(โควตาห้องเรียนปกติ)

25-28 มี.ค.

2561

1 เม.ย.61    5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 8 เม.ย.61

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท กำหนดการ(วัน เดือน ปี)
รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ 5-16 ก.พ.

2561

คัดเลือก

(โควตา)

28 ก.พ.61 7 มี.ค.61 8 เม.ย.61
ห้องเรียนปกติ

(โควตาห้องเรียนปกติ)

25-28 มี.ค.

2561

1 เม.ย.61 5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 8 เม.ย.61

 

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียน แผนการเรียน ชั้น/ห้อง จำนวนห้อง

(ห้อง)

จำนวนนักเรียน

(คน)

หมายเหตุ
พิเศษ เน้น วิทย์-คณิต 1/1 1 30
ปกติ 1/2-1/4 3 120

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียน แผนการเรียน ชั้น/ห้อง จำนวนห้อง

(ห้อง)

จำนวนนักเรียน

(คน)

หมายเหตุ
พิเศษ วิทย์-คณิต 4/1 1 30
 

ปกติ

วิทย์-คณิต 4/2 1 40
ศิลป์-ภาษา 4/3 1 40
ศิลป์ – ทั่วไป 4/4 1 40
รวม 4 150