พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก มอบหมายให้นายเจริญ บุญทา เป็นผู้มอบ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก