Pongratchadapisek Open House “เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานในพิธีัเปิดงาน Open House  "เปิดโลกกว้างทางปัญญา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยมี นายสิทธิ์  วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พร้อมด้วย นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะผู้บริหารสหวิทยาเขต ภูลังกา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระของทางโรงเรียน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พร้อมกันนี้ทางกลุ่มงานแนะแนวได้รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561