ข้อมูลโรงเรียน

       โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2514 เป็นโรงเรียน   ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา มีเนื้อที่ 95 ไร่       1 งาน 97 ตารางวา  ซึ่งมี นายสมศักดิ์  พรหมโสภี และ นายคำมา  อุ่นเรือน บริจาคที่ดินให้ กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัย พณฯ ท่านจอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ครบ 25 ปี ในวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ.2514 และก่อตั้งโดยมีการวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศ 9 แห่ง และในปี 2526 – 2528 ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.2) รุ่นที่ 1

ปี 2530 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรมสามัญศึกษา ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 410 คน แยกเป็นชาย 229 คน หญิง 191 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 71 คน  แยกเป็นนักเรียนชาย 43 คน นักเรียนหญิง 28 คน รวมทั้งสิ้น 481 คน  ครู  จำนวน 28 คน และ
นักการภารโรง จำนวน 5 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

          ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ 

แผนที่โรงเรียน

ข้อมูลภายใน

3.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทล้านนา และชาวเขาอาศัยอยู่ร่วมกัน  มีประชากรประมาณ 28,696 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่      บ้านห้วยคอกหมู บ้านห้วยแม่แดง บ้านนาปรัง บ้านบุญยืน บ้านดู่ บ้านหมุ้น บ้านม่วง         บ้านป่าคา บ้านดอนมูล บ้านควรดง บ้านหนองท่าควาย บ้านหมุ้น บ้านวังบง บ้านศรีพรม  บ้านบุญเรือง บ้านหนุน บ้านห้วยสิงห์ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 84  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น      ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานต๋านก๋วยสลาก  งานลอยกระทง  งานแห่เทียนเข้าพรรษา  งานแข่งขันเรือยาว

3.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 29,741 บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

3.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

3.3.1 การรับรองสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมีคณะทำงาน เป็นทีมมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชมรมผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีการทำงานอย่างเป็นระบบชัดเจน เที่ยงตรง โปร่งใส ให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

3.3.2 การปฏิรูปการเรียนรู้  ครูร้อยละ 100  สอนตรงตามวิชาเอกและตามความถนัด พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ดี มีปัญญา สร้างสรรค์สังคม ดำรงชีวิตอย่างมีสุข                3.3.3 การประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ โดยโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามแนวการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด                  3.3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนได้ใช้ระบบสารสนเทศ รายงานข้อมูลและมีเว็บไซด์เป็นของตนเอง จัดทำ จัดหาสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอน ความสำเร็จของโรงเรียน คือ นักเรียนสามารถนำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์      ครูร้อยละ 100 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้                                                                                                                           3.3.5 การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ โรงเรียน        จัดโครงสร้างการบริหารงานตามบริบทของโรงเรียน มี 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามหลักโครงสร้างการกระจายอำนาจ

3.3.6 การมีส่วนร่วม โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และชุมชน ในการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป              3.3.7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนมีแผนการระดมทรัพยากรจากชุมชน ท้องถิ่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

3.3.8 การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนได้จัดทำโครงการประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรภายในโรงเรียนและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษา ดูงาน

4.1  จำนวนบุคลากร

บุคลากร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ปีการศึกษา 2559 1 1 33 3 7 9

4.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2559 6 1 27 5 15

4.3 วิทยฐานะ

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5
ปีการศึกษา 2559 10 14 11

 

4.4 สาขาที่จบการศึกษา

สาขาที่จบการศึกษา จำนวน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 3
สาขาวิชาภาษาไทย 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4
สาขาวิชาสังคมศึกษา 5
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5
สาขาวิชาศิลปศึกษา 2
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1
สาขาวิชาพลศึกษา 4
สาขาวิชาภาษาจีน 2
สาขาวิชาบรรณารักษ์ 1
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1
สาขาวิชาโภชนาการชุมชน 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 1
สาขาวิชาอุตสาหกรรม 1
รวม 43

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม 641 คน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 4 47 57 104 26
ม.2 4 45 60 105 26
ม.3 4 49 68 117 29
รวม 12 141 185 326
ม.4 4 59 52 111 28
ม.5 4 47 49 96 24
ม.6 4 37 71 108 27
รวม 12 143 172 315
รวมทั้งหมด 24 284 357 641