ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

การมาโรงเรียน

ระยะทาง : กิโลเมตร

ครอบครัว

 สถานภาพบิดา - มารดา

      :  บิดา ชื่อ สกุล

         เลขที่ประจำตัวประชาชน

         อาชีพ

      :  มารดา ชื่อ สกุล

         เลขที่ประจำตัวประชาชน

         อาชีพ

      : จำนวนพี่น้อง   ( ไม่นับตัวเอง ให้นับแต่เฉพาะพี่หรือน้อง )