ติดต่อเรา

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทรศัพท์ 0-5449-7229
โทรสาร 0-5449-7268
E mail : py2pong442@gmail.com