วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ‘’กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ‘’ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ‘’กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ‘’ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งนำโดยนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานเปิดกิจกรรม รองผู้อำนวยการวิทยา จันทร์ทนะ และคณะครูจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 🙏🙏🙏ซึ่งนำโดยนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานเปิดกิจกรรม รองผู้อำนวยการวิทยา จันทร์ทนะ และคณะครูจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 🙏🙏🙏