วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สานต่องานพระราชดำริ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. 1. ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. 3. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. 4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 5. 5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. สร้างรากฐานชีวิตตามแนวพระราชดำริ
 5. การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ