การเข้าร่วม PLC ในการผลิตสื่อ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (professional learning community)

การเข้าร่วม PLC ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
(professional learning community)

วัน อังคาร ที่ 34 เมษายน  2561

ณ ห้องประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก