สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปงรัชดาภิเษกพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ราย เป็นนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนจึงได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ ดังนี้ 1️⃣ แยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทันที ที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายข้อมูล 2️⃣ ประสานงานกับ รพ.ปง เพื่อสอบสวนโรคและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง 3️⃣ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็นรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 4️⃣ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงสูง 📣📣 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 2/2544 โรงเรียนได้จัดเต็มรูปแบบตั้งแต่เปิดเรียนวันแรก คือ 1 พ.ย. 64 โดยเน้นมาตรฐานตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องรู้ วัดประเมินผลตามสภาพจริงและตามธรรมชาติของรายวิชา 😇ในสถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารนำโดยท่าน ผอ.สิทธิชัย สิทธิวงศ์ ได้วางแผนจัดการเรียนการสอนที่ห้วงเวลาต่อจากนี้ ดังนี้😷 เปิดเรียนในรูปแบบปกติ ระดับชั้น ม.1,3,4,5,6 ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ. 65 เพื่อให้ครูได้ติดตามงานนักเรียน และ สอบปลายภาค ระหว่าง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565😷 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรูปแบบ ออนไลน์ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 65 (รูปแบบปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 😷 หลังจากสอบปลาย 2/2564 เสร็จสิ้นทุกระดับ โรงเรียนจะนัดเฉพาะนักเรียนที่มีแนวโน้มมีผลการเรียน 0 ร เพื่อสอนเสริมและตัดสินผลการเรียนต่อไป🙏🏻🙏🏻ในสถานการณ์ที่คับขันเช่นนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมีมีความห่วงใยในความปลอดภัยของครูและนักเรียน ได้ให้คำชี้แนะ แนะนำ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของฝ่ายบริหารโรงเรียน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น