ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอจุน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสองแคว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียน ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา มีเนื้อที่ 85 ไร่ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ พรหมโสภี และ นายคำมา อุ่นเรือน บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัย พณฯ ท่านจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และก่อตั้งโดยมีการวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศ 9 แห่ง
ปี 2514 มีนักเรียนชาย 49 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 76 คน
ปี 2526 – 2528 ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.2) รุ่นที่ 1
ปี 2530 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรมสามัญศึกษา ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 410 คน แยกเป็น ชาย 229 คน หญิง 191 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 71 คน แยกเป็นชาย 43 คน หญิง 28 คน รวมทั้งสิ้น 481 คน ครู จำนวน 28 คน และนักการภารโรง จำนวน 5 คน
ปี 2531 ได้ขยายหน่วยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านสบขาม ชื่อว่า “หน่วยเรียนบ้านสบขาม”
ปี 2536 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานในระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา และรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานระดับเขตการศึกษา 8
ปี 2537 ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด และระดับเขตการศึกษา 8 ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
ปี 2560 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงศึกษาธิการ
(ปัจจุบัน) มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 51 คน แยกเป็นผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน ครู จำนวน 38 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ครูจ้างสอน จำนวน 5 คน นักการภารโรงจำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 คน มีนักเรียนจำนวน 650 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 เพื่อรับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

โทรศัพท์/โทรสาร
โทรศัพท์ 0-5449-7229
โทรสาร 0-5449-7268

E-mail , website
เว็บไซต์ : https://www.prp.ac.th
E-mail : py2pong442@gmail.com