วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำวิชาการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 6. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
 5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 6. โรงเรียนมีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา และสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอื่น เช่น

 1. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School)
 2. โรงเรียนสุขภาวะ
 3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 4. โรงเรียนสุจริต
 5. โรงเรียนโครงการคอนเน็กอีดี
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
 7. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
 8. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 10. โครงการ To Be Number One (สพฐ.)
 11. โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.)
 12. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 13. สถานศึกษาพอเพียง
 14. ทวิศึกษา
 15. โรงเรียนสีขาว