วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรม นำวิชาการ สานต่องานพระราชดำริ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1.  ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 3.  ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
 5.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 4. สร้างรากฐานชีวิตตามแนวพระราชดำริ
 5. การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ