กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปริทัศน์ ละคำมา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอดุลย์ คมขัน
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
นางสาวกานต์ธีรา กุลชวาล
ครูผู้สอนวิชาเคมี
นางสาวมะลิวัลย์ เขื่อนปัญญา
ครูผู้สอนวิชาเคมี
นางสาวรุ่งนภา มีเหมย
ครูผู้สอนชีววิทยา
นายธีรยุทธ ปันอินต๊ะ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นายกัมพล สีสัน
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายประหยัด วงค์ขัติย์
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐสุดา ขาวสอาด
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา