กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเจริญ บุญทา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอนุชา ปินตา
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวสุปราณี แก้ววันดี
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุทธวัง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางพัชรา เชิงน้ำ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา