กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรอนงค์ ละคำมา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายณัฐพล จันทร์แว่น
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางทิพย์สุคนธ์ วิภูสันติ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวขนิษฐา งามนอก
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายรณรัฐ สินธุปัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์