ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา       โรงเรียนปงรัขดาภิเษก

อักษรย่อ                 ป.ร.ภ.

ที่อยู่                       335  หมู่ 1 ตำบลนาปรัง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 56140

สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เปิดสอนตั้งแต่        ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ      ครอบคลุม 3 ตำบลได้แก่ ตำบลนาปรัง ตำบลปง และตำบลควร

คำขวัญโรงเรียน     รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน     น้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง สีประจำพระองค์พระมหากษัตริย์

สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คติธรรมของโรงเรียน             ธม.จารี สุข. เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน             ต้นขี้เหล็ก

ตราประจำโรงเรียน                ตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9

ธงประจำโรงเรียน                  สีน้ำเงินเหลือง สีละครึ่งตามยาว

อัตลักษณ์                              มีวินัย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์                             โรงเรียนของพ่อ สานต่องานพระราชดำริ