กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษดาพร การหมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจีรนันท์ ไชยเสน
ครูผู้สอนรายวิฃาภาษาอังกฤษ
นางสาวนุชนาฏ อรุณสว่าง
่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
นางสาวนันท์พนิตา ผัดวงศ์
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางชมพูนุช อุทธวัง
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวอรสา พรมโมคัก
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุวิมล เกตุหมัด
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐกานต์ สานพรม
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน