งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา-ปี-2566

คำสั่ง-ปี-66-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๖

แนวทางการเขียนรายงานSAR ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 สพม.พะเยา

แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

SAR2565 รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

SAR2564 รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

SAR 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย ปี 2566

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา