แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน แบบ กจ.1-กจ.15

กจ. 1 แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

กจ. 2 แบบรายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

กจ. 3 แบบแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ

กจ. 4 แบบขอเชิญผู้ปกครองพบเพื่อปรึกษาหารือ

กจ. 5 แบบบันทึกการทำทัณฑ์บนนักเรียน

กจ. 6 แบบพักการเรียน

กจ. 7 แบบหนังสือส่งตัวเพื่อย้ายสถานศึกษา

กจ. 8 แบบนักเรียนมาสาย

กจ. 9 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน

กจ. 10 แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

กจ. 11 แบบบันทึกการติดตามนักเรียน

กจ. 12 ขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย

กจ. 13 แบบบันทึกข้อตกลงการตัดผม

กจ. 14 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

กจ. 15 แบบบันทึกการเพิ่มคะแนนนักเรียน