กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิบูลย์ ผิวนิล
ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางพัชรินทร์ สุขประสาร
ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา