กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ ทองอุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวิเศษ วงค์ขัติ
ครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรม
นางสาวนิศานาถ นามน่อ
ครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม