กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธนิดา ศรีภา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนิชนันท์ สุกันทอง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวกิตติญา อินสมบัติ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย