ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564