ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น14 ตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น14 ตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
1.นางสาวชญาณิศา อินถา
2.นายพงศธร หอมนาน
3.นางสาวกันต์ธิดา ปิติพิพัฒน์ชัย