การอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI for Education” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567

นายสมรักษ์ วงศ์ชัย อาสาสมัครกองทุนการศึกษา (อสส) จังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม.พะเยา โดยนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , โรงเรียนบ้านสระ นำโดยนายณรงค์ ไชยลังกา และ โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.พะเยา2 นำโดยนายวัลลพ ใจรักษาที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI for Education” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบุญไทย แสนอุบล เป็นวิทยากรในการอบรม