วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวิทยา จันทร์ทนะ รองผู้อำนวยการวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวิทยา จันทร์ทนะ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวิทยา จันทร์ทนะ รองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจาก นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา นายประหยัด วงค์ขัติย์ นายกัมพล สีสัน และนางสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล สำหรับการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) ตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Beter Life) #Coding #DEPA