O05-ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ที่อยู่ : เลขที่ 335  หมู่ที่  1  ตำบล นาปรัง  อำเภอ ปง จังหวัด  พะเยา รหัสไปรษณีย์  56140โทรศัพท์ :  054-497229       โทรสาร : 054-497268

E-mail : [email protected]